Regio Ingenieur houdt u graag op de hoogte van de mooie ontwikkelingen bij onze leden. Deze keer wordt u meegenomen in het gerealiseerde plan Landgoed Drenkeling, een ambitieus project in het dorp Rockanje.

In 2015 is in de gemeente Westvoorne gestart met het plan Landgoed Drenkeling in het dorp Rockanje. Het thema Landgoed is fasegewijs ontwikkeld naar een duurzame klimaat adaptieve  woonwijk van circa 250 woningen.

Ligging plan

Het plan ligt uniek tussen het natuurgebied het Waaltje en de Voornse duinen. Binnen het plan ligt een ecologische verbindingszone voorzien met een waterrijk milieu die de twee gebieden met elkaar verbindt. 

Woningen

De gerealiseerde woningen zijn zeer duurzaam en energiezuinig. Het gaat om onder andere nul-op-de-meter-woningen en woningen met een energieprestatienorm 0,0. Deze woningen zijn zonder gasaansluiting gerealiseerd.

Naast dat de woningen zeer energiezuinig zijn gebouwd, leveren ze hun eigen energie op door middel van zonnepanelen en wordt met een warmtepomp thermische energie vanuit de bodem gebruikt voor de verwarming van de woningen.

Klimaatadaptatie

Binnen het bouwplan is geanticipeerd op de klimaatontwikkeling. De inrichting is zowel voor droogte, hitte als voor extreme natte periode adaptief ingericht.

Het regenwater wordt niet afgevoerd via straatkolken, maar komt van de verharding rechtsreeks in het groen. Vanuit hier wordt het vertraagd afgevoerd naar de bodem en naar het oppervlaktewater. In droge periode wordt bij regenval hierdoor het groen voorzien van extra water.

Beplanting die niet goed tegen veel water kan is verhoogd op terpen aangebracht, zoals sommige soorten bomen en struiken.

Er is veel groen en water in het plan aanwezig waardoor in hete periode er meer verkoeling optreed.

Om het grondwaterpeil te beheren is het regenwaterriool als een drainerende leiding in de bodem aangebracht (DIT-riool) waarbij in droge periode water in de bodem wordt gebracht vanuit het oppervlaktewater. In natte perioden wordt overtollig water in de bodem afgevoerd. Aan de randen van het plan is aan de zijde van de Zeeweg hiervoor, als extra voorziening, een wadi-systeem aangebracht.

Door een verlaging in de bodem kan het water eerst worden opgevangen en kan over een langere periode in de bodem infiltreren.

Binnen het plan is een grote waterpartij gerealiseerd. Deze zorgt voor de opvang van het water dat tijdens ernstige regenval in het gebied terechtkomt.

Door de ligging van het plan nabij de zee is er, vooral in droge perioden, een grote toevoer van zout water via de bodem mogelijk. Om te voorkomen dat dit zoute water in het oppervlaktewater komt is onder de waterpartij een geo-membraan bestaande uit een dikke folie aangebracht. Hierdoor wordt in droge periode verzilting voorkomen en blijft de waterkwaliteit ook in droge perioden goed.

Ecologie

Binnen het plan ligt een ecologische verbindingszone die voor een groot deel uit waterpartij bestaat. De waterpartij heeft zowel onder als boven de waterspiegel verschillende ecologische zones zodat er voor de verschillende ontwikkelingsfasen van flora en fauna een optimaal biotoop ontstaat en migratie mogelijk wordt. Het onderwatertalud is 1:10 aangelegd om een goede overgangszone te creëren voor verschillende waterplanten. Het onderwatertalud loopt over in een plasberm van c.a. 2,5 meter breed voor een rietoeverzone. Deze zones vormen een goede habitat voor de ontwikkeling van onderwaterfauna.

De rietoeverzone wordt ecologisch beheerd. Hierbij is er voor gezorgd dat fasegewijs het riet wordt gemaaid in verschillende jaren waardoor er overjarig riet staat als aparte biotoop voor vogels en andere dieren.

Na de plasberm is er een talud van 1:5. Dit talud valt in het verlengde van de rietzone ook onder het ecologisch beheerde gebied. Planten kunnen zich hier door het jaar heen vrij ontwikkelen en er is een beperkt maairegime om verschillende plantensoorten tot ontwikkeling te laten komen.

Energieneutraal

De openbare ruimte is niet alleen duurzaam en ecologisch ingericht, zij is ook energieneutraal. Het rioleringssysteem is zo ingericht dat in de naastgelegen gebieden met onderbemaling het gemaal kon worden verwijdert. De verlichting speelt een speciale rol binnen het plan. Normaal is daar energie van het elektriciteitsnet voor nodig. Net als de woningen is er voor gekozen om de verlichting energieneutraal te maken. De verlichting bestaat uit een energiezuinige led-verlichting met een eigen energiesysteem. Het energiesysteem bestaat uit een elektriciteitsnet dat is aangesloten op een accupakket met transformator dat wordt gevoed door zonnepanelen..

De zonnepanelen zijn drijvend aangebracht op de bestaande retentievijver in het plan.

De verlichting is via een computer stuurbaar in verlichtingsintensiteit en heeft bewegingssensors. Hierbij wordt gestuurd tussen op optimalisatie van duurzaamheid, ecologie en comfort.

Bewoners binnen het plangebied zijn gevraagd om mee te doen aan een test om te komen tot optimalisering van de openbare verlichting.

Samenhang dorpskern Rockanje

Het bouwplan in Drenkeling is onderdeel van een oplossing voor de knelpunten in de afvoer van overtollig regenwater in de dorpskern Rockanje bij hevige klimaatbuien.

In 2006 is vanuit de kern een grote riool verbinding gemaakt onder de Zeeweg door naar De Drenkeling. Er is in het plan een nieuw groot gemaal voor het waterschap gebouwd met bergbezinkvoorziening voor het rioolwater. Deze voorziening loost op een gegraven retentievijver tijdens hevige regenbuien. Met de realisatie van het bouwplan is het mogelijk om het overtollige water, bij extreme buien uit de kern Rockanje, voorgezuiverd te lozen op het nieuw gegraven watersysteem dat een afvoer heeft via het hoofdwatersysteem, de Strypsewetering.

Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de berging in het landelijke gebied dat door het waterschap aan de Strypse wetering is gerealiseerd.

Wilt u ook een bericht plaatsen en hoogtepunten delen uit uw gemeente? Laat het ons weten en stuur uw artikel op naar info@regioingenieur.nl