Onder de naam “Actualisatie netwerkanalyses” wil de provincie Zuid-Holland beter inzicht verwerven in de verschillende infrastructuurnetwerken zoals wegen, fietsnetwerken, openbaar vervoer en vaarwegen waar zij elkaar (kunnen) versterken en belemmeren. Doorstroming, verkeersveiligheid en omgevingskwaliteit zijn hierbij belangrijke factoren. Aanleiding is de in Provinciale Statenvergadering van 27 juni 2018 gedane toezegging om voor het volgende Kaderbesluit Infrastructuur 2019 een actualisatie op te laten stellen van de netwerkanalyses. Dit betekent concreet dat de huidige netwerkanalyses geactualiseerd (en aangevuld) moeten worden op basis van nieuwe inzichten en data. Dit kan leiden tot nieuwe aandachtspunten en functionele verbeteringen.

Daarnaast is de wens de fysieke infrastructuurnetwerken, wegen, fietsnetwerken, openbaar vervoer netwerken en vaarwegen, met elkaar te confronteren en te inventariseren waar zij elkaar versterken en belemmeren, als integratieslag voor aanvullende knelpunten en kansen en prioritering.

De actualisatie is uiteindelijk een opmaat naar een vervolgtraject om op de langere termijn meer samenhang en verbinding te ontwikkelen tussen de verschillende beleidsvelden en de programmering van projecten en dit te borgen in de dagelijkse werkpraktijk. Doel is en blijft om de ambities en doelstellingen uit de Omgevingsvisie en het daaraan verbonden Programma mobiliteit te vertalen naar uiteindelijk projecten en programma’s.