Een goede kwaliteit van het water is niet vanzelfsprekend. Daarvoor zijn allerlei activiteiten en maatregelen nodig. De toekomstplannen die het waterschap heeft om de waterkwaliteit in Schieland en de Krimpenerwaard verder te verbeteren, staan in het Ontwerp KRW-plan 2022-2027 . Wie hierop wil reageren, heeft tot en met 21 september 2021 de tijd om een zienswijze in te dienen.

Schoon water is belangrijk voor bijna alles en iedereen. Het draagt bij aan een aantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken en recreëren. Ook is het de basis voor het leven van dieren en planten. Een goede waterkwaliteit is ook economisch bezien van belang; ruim een zesde van onze economie is water gerelateerd.

Samen zorgen voor schoner water

Verschillende factoren beïnvloeden de waterkwaliteit. Denk aan de natuur (bijvoorbeeld het weer), infrastructuur (bijvoorbeeld hindernissen waardoor vissen hun paaigebieden niet kunnen bereiken) en menselijk handelen (bijvoorbeeld te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen of illegale lozingen). Omdat water zich niet aan grenzen houdt, is er Europees beleid voor de waterkwaliteit (kaderrichtlijn water, afgekort KRW). Aansluitend op dit beleid nemen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere partijen samenhangende maatregelen, om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te behouden en te verbeteren. Elke zes jaar worden deze maatregelen geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Een overzicht van alle plannen voor schoon water in de regio staat op de website helpdeskwater.nl.

Meer weten over de plannen? Bekijk de stukken

Ook het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een geactualiseerd plan met maatregelen voor de periode 2022-2027 gemaakt. In het Ontwerp KRW-plan 2022-2027 staan de geplande maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in een aantal belangrijke wateren in Schieland en de Krimpenerwaard. Dit plan staat online en is vanaf 13 juli tot en met 21 september 2021 ook in te zien op het kantoor aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam.

Reacties welkom

Belanghebbenden en inwoners van Schieland en de Krimpenerwaard die willen reageren op de plannen, kunnen tot en met 21 september 2021 een zienswijze indienen. Dit kan mondeling via telefoonnummer 010-4537200. Schriftelijke reacties kunnen met de vermelding ‘zienswijze KRW’ gemaild worden naar info@hhsk.nl, of gestuurd worden naar het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. W. Twisk, postbus 4059, 3006 AB Rotterdam.

Bijgevoegde bestanden