Ontwikkeling Regioingenieur 2016

November 2016

Leden

Per 1-1-2016 waren er 23 gemeenten, 4 waterschappen de provincie Zuid Holland en 2 regionale vervoersbedrijven HTM en RET aangesloten bij het netwerk.

Onlangs hebben Pijnacker/Noordorp en Nissewaard te kennen gegeven te overwegen om het netwerk per 1.1.2017 te verlaten. Met de gemeentes zal een gesprek worden aangegaan om duidelijk te krijgen waarop deze afweging is gebaseerd.

Organisatie

Naar aanleiding van de rapportage ”Koersdocument 2016 een verder” van Arjan Bosker en Cees Rensen is er begin dit jaar besloten om een nieuwe strategie te volgen. In de praktijk houdt dit in dat dankzij de programmamanager, Jaap Kooman, het fundament is gelegd maar dat er nu een transitie zal komen die het netwerk meer zal activeren. Om het netwerk te activeren en signalen op te vangen is Cees Rensen als netwerkmanager gestart. De netwerkmanager is verantwoordelijk het signaleren van vragen en actuele onderwerpen uit het netwerk. Bezoeken worden afgelegd met een goede regelmaat teneinde te verbinden en te faciliteren. Per 1 juli 2016 is de volgende stap gemaakt en is Jaap Kooman als programmamanager gestopt zijn de de taken herverdeelt.

De stuurgroepleden zijn verantwoordelijk voor de programmaonderdelen. Inmiddels is een half jaar op de nieuwe wijze gewerkt en de uitdaging ligt met name bij de communicatie naar de deelnemers.

Communicatie

De website die begin 2016 in de lucht ging had niet de functionaliteit die er van werd verwacht. In november 2016 is een nieuwe versie van de website gereed gekomen die een betere functionaliteit heeft. Verwacht wordt dat met deze basis er verder gebouwd kan worden aan het verbeteren van de comummunicatie met het netwerk. Ook zullen er nieuwsbrieven worden opgesteld die verwijzen naar de website.

Vooral een locatie waar bestanden te vinden zijn die relevant zijn voor de leden van het netwerk is een belangrijke aanvulling.

Sponsorbijdrage

Door het vertrek van de programmamanager kwamen de uitgaven op een lager niveau te liggen en worden de spronsorbijdragen voor 2017 verlaagd. Er komt meer budget voor de ondersteuning van de activiteiten. Ook in 2016 is budgetruimte over om te besteden aan netwerkactiviteiten.

 

Activiteiten

Op 27 oktober 2016 is er een werkbezoek geweest aan de A12 parallelstructuur van de Provincie Zuid Holland. Er waren 20 deelnemers.

Eind september 2016 is door Peter de Block van de gemeente Vlaardingen een expertise bijeenkomst massastabilisatie georganiseerd.

De leidinggevende bijeenkomsten zijn omgedoopt in netwerkbijeenkomsten. Het doel is om een breder publiek te trekken dan alleen managers. Er zijn 3 netwerkbijeenkomsten geweest: in Maassluis, Midden Delfland en Krimpen aan den IJssel. De inhoudelijke onderdelen blijken belangrijk voor de deelnemers aan het netwerk. Hiermee wordt afgewogen of met al dan niet naar het overleg komt. De bijeenkomsten zullen worden geëvalueerd en voor 2017 zal met de uitkomst hiervan de programmering van de netwerkbijeenkomsten worden vastgesteld.

De stuurgroep is 5 maal bijeen geweest.

Organisatie / MRDH

Samenwerkingsovereenkomst

De Samenwerkingsovereenkomst Collegiale Bijstand is nu 1,5 jaar operationeel. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam zijn op het gebied van ingenieurs-, regie- en adviesdiensten een convenant aangegaan om een bijdrage te leveren aan het efficient inrichten en beheren van de openbare ruimte.

Deze pilot zal nog worden geevalueerd en mogelijk verder worden opengesteld voor meer deelnemers binnen de regio.

MRDH / RNE – Rifkin

Met het opstellen van een projectbeschrijving voor Rifkin heeft het netwerk een gezamenlijk geluid laten horen naar de MRDH.

 

Samenwerken

Het Netwerk kent 8 speerpuntprogramma’s met werkgroepen van medewerkers, allen aangestuurd door een stuurgroep lid. Deze verschillende speerpuntprogramma’s hebben allen een programma waarbinnen verschillende activiteiten worden georganiseerd.

Duurzaamheid

In het kader van het speerpunt duurzaamheid is er op 13 oktober 2016 een bijeenkomst Logistiek in de bouw geweest. Daarnaast is er op 23 november 2016 een bijeenkomst over EMVI geweest. Voor het onderwerp Duurzaamheid is een rapport Duurzaamheid in Moederbestekken beschikbaar. Dit zal weer via de website en bezoeken onder de aandacht worden gebracht.

Halftime

Voor Halftime zijn verder geen activiteiten geweest in 2016. De methodiek van Half Time is te vinden op de website www.halftime.nl.

Contractmanagement

Op 3 december 2015 is er een prima bezochte bijeenkomst geweest over professioneel opdrachtgeversschap. Hier was prof Marleen Hermans aanwezig die een inleiding hield. Voor dit speerpunt zijn voorbereidingen gestart om medio2017 een activiteit in het kader van professioneel opdrachtgeversschap te organiseren.

Past Performance

De groep die dit onderwerp onder zijn hoede heeft is dit jaar meerdere malen bijeengekomen. Inmiddels is duidelijk dat de afspraken hierover voldoende geborgd zijn en wordt er bezien of er een ander onderwerp kan worden opgepakt met de groep.

Kabels en Leidingen

Op de bijeenkomst in december 2015 is een lijst met onderwerpen samengesteld die in 2017 een vervolg gaat krijgen.

Asset management

Het onderwerp leeft onder de deelnemers aan het netwerk. Krijgt in 2017 zeker een vervolg.

Projectmanagement

Op 16 maart 2016 is er een goed bezochte bijeenkomst geweest in de RET remise in Ridderkerk over het onderwerp projectmatig werken. Inmiddels is er een voorbereidingsgroep uit het netwerk aan de slag met het voorbereiden van de vervolgbijeenkomst op 12 januari 2017 in Maassluis.